Flag
Compliance

Etisk og lovmessig opptreden er kritisk for Oetker-Gruppen, både i egen forretningsvirksomhet og i relasjon med alle forretningspartnere og kunder. Som et resultat av selskapets stadige vekst internasjonalt samt økende juridiske krav, har compliance blitt et stadig viktigere tema. Derfor har det blitt utviklet et eget compliance management-system for hele Oetker-Gruppen.

Som del av dette, har det blitt etablert en egen avdeling for compliance med nøytrale og uavhengige kontaktpersoner. 

Videre har Oetker-Gruppen etablert en prosedyre for varsling som gjør det mulig for enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner å rapportere brudd på gjeldende lovgivning (f.eks. bestikkelser, svindel, brudd på menneskerettigheter og miljøbestemmelser), av Oetker-gruppens interne retningslinjer (f.eks. Code of Conduct), brudd på Oetker-Gruppens etiske retningslinjer for leverandører, eller bekymringer angående et potensielt eller faktisk brudd på disse forskriftene.


⁠⁠

Picture -Hvis du har informasjon om mulige lovbrudd eller mislighold angående et selskap i
Oetker-Gruppen har du ulike muligheter for å kontakte oss, også helt anonymt, via vårt Compliance Hotline-system.

⁠Innenfor rammene av vårt reglement for håndtering har vi definert det interne ansvaret og håndteringen av tips og varsler.


⁠Følgende varslingskanaler er tilgjengelige:

Compliance Hotline for Oetker-Gruppen, anonym innsending av varsel via online-skjema
https://coho.oetker-group.com

⁠Varsling på e-post til Oetker-Gruppens avdeling for compliance
compliance@oetker-group.com

⁠Rapportering ved brev
Dr. August Oetker KG
⁠Corporate Compliance Committee
⁠Lutterstraße 14
⁠DE-33617 Bielefeld
⁠Germany

⁠Legg igjen en talemelding på telefon på vår telefontjeneste

⁠Ansatte i Oetker-Gruppen kan videreformidle varsler til sin ledelse, ansvarlige for compliance eller på annen måte utpekt kontaktperson for det respektive datterselskapet (f.eks. gjennom en personlig samtale).


Vi undersøker alle rapporterte saker grundig, og iverksetter tiltak om nødvendig.